Miroslav Mažgút

Kto zodpovedá za BOZP

Kto zodpovedá za BOZP na pracovisku?

Kto zodpovedá za BOZP na pracovisku? Kto zodpovedá za BOZP na pracovisku? Túto otázku dostávame celkom často. Poďme sa teda pozrieť, ako to naozaj je. Kto zodpovedá za BOZP – Povinnosti zamestnávateľa V Slovenskej republike je zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku predovšetkým na pleciach zamestnávateľa. Podľa zákona je zamestnávateľ povinný zabezpečiť, aby …

Kto zodpovedá za BOZP na pracovisku? Read More »

BOZP v poľnohospodárstve

BOZP v poľnohospodárstve

BOZP v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – BOZP v poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve predstavuje vážne problémy. Patrí medzi najnebezpečnejšie pracovné odvetvia v Európe, s vysokou mierou úrazovosti, čo ovplyvňuje ich udržateľnosť a životaschopnosť. Za posledných desať rokov sme zaznamenali v tomto odvetví v priemere viac ako 500 úmrtí a viac ako 150 …

BOZP v poľnohospodárstve Read More »

BOZP na stavenisku

BOZP na stavenisku Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) sú na stavenisku kľúčové, nakoľko ide o jedno z najrizikovejších odvetví. Ak zanedbáme bezpečnostné opatrenia môže to mať vážne následky, vrátane úrazov, dlhodobých zdravotných problémov a dokonca aj úmrtí. Tento článok sa zameriava na tri najčastejšie porušenia BOZP v stavebníctve, ktoré sú často príčinou nešťastí …

BOZP na stavenisku Read More »

Registrované pracovné úrazy

Pracovné úrazy 2023

Pracovné úrazy za rok 2023 Koľko a aké boli pracovné úrazy v roku 2023? Zamestnávateľ je v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. §17 (zákon o BOZP) povinný zaslať príslušnému inšpektorátu práce záznam o registrovanom pracovnom úraze (ďalej len RPÚ) do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel. Pre pripomenutie,  v zmysle zákona o BOZP, registrovaný pracovný …

Pracovné úrazy 2023 Read More »

Svetový deň BOZP

28. Apríl – Svetový deň BOZP

28. apríl: Svetový deň BOZP Dnes si pripomíname význam bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Svetový deň BOZP, ktorý sa oslavuje každý 28. apríl je príležitosť zastaviť sa a zamyslieť sa nad tým, ako môžeme vylepšiť pracovné prostredie pre všetkých. Bezpečnosť a zdravie na pracovisku nie sú len právnou povinnosťou zamestnávateľov, ale aj morálnou povinnosťou každého …

28. Apríl – Svetový deň BOZP Read More »

vysoké teploty na pracovisku

Vysoké teploty na pracovisku

Vysoké teploty na pracovisku Vysoké teploty na pracovisku. Každý rok počas horúčav dochádza na pracoviskách k viacerým prípadom nevoľnosti, alebo ochorení súvisiacich so zvýšenými teplotami. Predchádzaniu týchto prípadov je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť, pretože v extrémnych prípadoch môže prehriatie organizmu spôsobiť aj smrť. Aké zásady treba v práci dodržiavať počas horúčav? Čo by sa nemalo zanedbať? …

Vysoké teploty na pracovisku Read More »

e-learning BOZP

Diizokyanáty

Diizokyanáty Novela Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, priniesla so sebou novú povinnosť. Pracovníci (zamestnanci aj SZČO), ktorí budú po 24.8.2023 používať tzv. diizokyanáty pre priemyselné použitia a profesionálne použitia sú povinní absolvovať odbornú prípravu zameranú na ich bezpečné používanie. Odbornú prípravu je potrebné absolvovať  pred začiatkom práce a opakovane s prihliadnutím na …

Diizokyanáty Read More »

kalibracia vs overenie

Kalibrácia vs Overenie

Kalibrácia vs Overenie Alkohol tester – Kalibrácia vs Overenie Kalibrácia vs overenie – je to to isté? V praxi som sa už niekoľko krát stretol, že spoločnosť vyvodzuje pracovno-právne dôsledky na základne pozitívneho výsledku na alkohol, pričom skúška na alkohol bola u zamestnanca vykonaná na kalibrovanom alkohol testeri. Pýtate sa, kde je problém? Určite ste sa stretli …

Kalibrácia vs Overenie Read More »

Používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Osobné ochranné pracovné prostriedky Osobné ochranné pracovné prostriedky Mnoho pracovných úrazov má často spoločného menovateľa – nepoužívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Poďme sa bližšie pozrieť ako by to malo fungovať v oblasti ich poskytovania a používania.  Čo to je osobný ochranný pracovný prostriedok (OOPP) ? OOPP je každý prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak …

Používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov Read More »

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je prínosom pre vás aj pre firmu

BOZP je prínosom BOZP je prínosom pre vás a pre firmu. V tomto článku si priblížime prečo je investovanie do BOZP v spoločnosti dôležité. Zamestnanci malých a stredných podnikov (MSP) sú vystavení väčším rizikám než zamestnanci v porovnateľných väčších spoločnostiach. Zo všetkých pracovných úrazov v EÚ pripadá 82 % na MSP. Vo všeobecnosti je to …

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je prínosom pre vás aj pre firmu Read More »

Zavolajte nám
Návrat hore