BOZP
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

#Bezpečnostný technik #Vypracovanie dokumentácie
#Audit BOZP #Analýza rizík #OOPP

OPP
Ochrana pred požiarmi

# Technik požiarnej ochrany #Vypracovanie dokumentácie
# Preventívne protipožiarne prehliadky # Hasiace prístroje

Koordinacia BOZP
Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

# Koordinátor bezpečnosti na stavenisku # Vypracovanie Plánu BOZP

ŽP
Životné prostredie

#Odpadové hospodárstvo #Ochrana vôd #Ochrana ovzdušia
#Povinnosti výrobcov obalov

PZS
Pracovná zdravotná služba

#Zdravotný dohľad pre zamestnancov #Posudok o riziku #Kategorizácia prác #Prevádzkové poriadky.

MS
Manažérske systémy

#Poradenstvo
#ISO 45001:2018 Systém manažérstva BOZP
#ISO 14001:2015 Systém environmentálneho manažérstva.

Školenie/Kurzy
Školenia / Kurzy

#Školenie BOZP #Školenie OPP #Strojnícke kurzy #Kurzy VZV #Viazačsky preukaz #Žeriavnicky preukaz

e-learning
E-learning

#Moderná metóda vzdelávania Vašich zamestnancov

previous arrow
next arrow

Pracovná zdravotná služba (PZS)

Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi na plnenie jeho povinností v zmysle Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pracovnú zdravotnú službu musí mať zabezpečenú každý
zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov. Teda, ak máte čo i len jedného zamestnanca, ste povinný mať PZS.

Spolupracujeme s jednou z popredných pracovných zdravotných
služieb na Slovensku a preto Vám vieme zabezpečiť povinnosti
zamestnávateľa aj v tejto oblasti.

pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba - Ponúkame Vám nasledovné služby

1_analysis
Analýza pracovísk
2_document
Posudok o riziku s kategorizáciou prác
3_audit
Prevádzkové poriadky
5_list
Kurz prvej pomoci
4_personaudit
Hodnotenie faktorov prác
7_help
Odborné poradenstvo

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Základné povinnosti zamestnávateľa zo zákona sú:

ü  zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia expozíciu zamestnancov fyzikálnym, chemickým, biologickým alebo iným faktorom práce a pracovného prostredia (ďalej len „faktory práce a pracovného prostredia“) na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi,

ü  zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou podľa § 30a ods. 3; zamestnávateľ zabezpečí posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a vypracovanie písomného posudku o riziku aj pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika,

ü  zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do
– druhej kategórie najmenej raz za 24 mesiacov,
– tretej kategórie alebo štvrtej kategórie najmenej raz za rok.

pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba Vám pomôže posúdiť faktory pracovného prostredia

Čo sú faktory práce a pracovného prostredia?

Faktory práce a pracovného prostredia sú:

 • hluk,
 • vibrácie,
 • ionizujúce žiarenie,
 • elektromagnetické pole,
 • ultrafialové žiarenie,
 • infračervené žiarenie,
 • laserové žiarenie,
 • záťaž teplom,
 • záťaž chladom,
 • chemický faktor,
 • karcinogénny a mutagénny faktor,
 • biologický faktor,
 • fyzická záťaž pri práci,
 • psychická pracovná záťaž,
 • zvýšený tlak vzduchu.
pracovná zdravotná služba
Prečo si vybrať nás?
3_audit
Kvalita služieb
2_document
Dôslednosť a profesionalita
7_help-2
Individuálny prístup
4_personaudit
Dlhoročné skúsenosti a prax
Zavolajte nám
Návrat hore