BOZP
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

#Bezpečnostný technik #Vypracovanie dokumentácie
#Audit BOZP #Analýza rizík #OOPP

OPP
Ochrana pred požiarmi

# Technik požiarnej ochrany #Vypracovanie dokumentácie
# Preventívne protipožiarne prehliadky # Hasiace prístroje

Koordinacia BOZP
Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

# Koordinátor bezpečnosti na stavenisku # Vypracovanie Plánu BOZP

ŽP
Životné prostredie

#Odpadové hospodárstvo #Ochrana vôd #Ochrana ovzdušia
#Povinnosti výrobcov obalov

PZS
Pracovná zdravotná služba

#Zdravotný dohľad pre zamestnancov #Posudok o riziku #Kategorizácia prác #Prevádzkové poriadky.

MS
Manažérske systémy

#Poradenstvo
#ISO 45001:2018 Systém manažérstva BOZP
#ISO 14001:2015 Systém environmentálneho manažérstva.

Školenie/Kurzy
Školenia / Kurzy

#Školenie BOZP #Školenie OPP #Strojnícke kurzy #Kurzy VZV #Viazačsky preukaz #Žeriavnicky preukaz

e-learning
E-learning

#Moderná metóda vzdelávania Vašich zamestnancov

previous arrow
next arrow

Bezpečnosť pri práci (BOZP)

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) patrí k základným a zákonom stanoveným povinnostiam každého zamestnávateľa. Základné povinnosti zamestnávateľa v tejto oblasti upravuje Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Viac o povinnostiach sa dočítate v našom blogu.

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti BOZP. Oblasť BOZP je veľmi široká a zložitá oblasť a to hlavne pre niekoho kto s ňou nepracuje. Preto sa snažíme pri spolupráci podať legislatívu ľudskou rečou. Naším cieľom je pri  spolupráci so zamestnávateľmi nastaviť firemnú bezpečnosť tak aby bola funkčná a priniesla želané výsledky.

V rámci služieb v oblasti BOZP Vám ponúkame:
1_peoples
Bezpečnostnotechnická služba

Služby bezpečnostného technika

3_audit
Dokumentácia BOZP

Vypracovanie a aktualizácia zákonnej dokumentácie BOZP

7_help-2
Školenie BOZP

Školenie BOZP zamestnancov, odborné kurzy na obsluhu zariadení

3_risk
Identifikáciu a posúdenie rizík

Posúdenie nebezpečenstiev a ohrození na pracovskách

1_peoples
Návrh osobných ochranných pracovných prostriedkov

Konkrétny zoznam poskytovania OOPP

5_list
Audit BOZP

Hĺbkové audity stavu BOZP vo Vašej spoločnosti

4_person
Vyšetrovanie pracovných úrazov

Odborná pomoc pri evidovaní, registrácii, hlásení úrazov

7_help-2
Poradenstvo a konzultácie v oblasti BOZP

Odborné poradenstvo pri otázkach v oblasti bezpečnosti práce

3_audit
Evidencia vyhradených technických zariadení

Vytvorenie evidencie vyhradených technických zariadení a lehotníkom potrebných revízií

Čo tvorí základnú dokumentáciu BOZP?

Základná dokumentácia BOZP

 • Riadenie, organizácia a kontrola BOZP, vrátane politiky BOZP
 • Postup pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti
 • Riadenie a odborná príprava BOZP
 • Alkohol a fajčenie v spoločnosti
 • Postup pre posudzovanie nebezpečenstiev, ohrození a vyhodnotenie rizík
 • Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • Traumatologický plán
 • Ručná manipulácia s bremenami
 • Práca so zobrazovacími jednotkami
 • Zakázané práce tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám
 • Zakázané práce mladistvým zamestnancom
 • Prevádzkové poriadky
 • Zakázané práce a činnosti
binders, office, document-3865347.jpg
Prečo si vybrať nás?
4_personaudit
Kvalita služieb
2_document
Dôslednosť a profesionalita
7_help-2
Individuálny prístup
4_personaudit
Dlhoročné skúsenosti a prax

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Najčastejšie otázky
Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.
Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za tri roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas.

Áno, v zmysle §21 zákona č. 124/2006 Z.z. je zamestnávateľ povinný zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnostnotechnickú službu buď vlastnými odbornými zamestnancami alebo zmluvne dohodnúť vykonávanie dodávateľským spôsobom s inou fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, alebo právnickou osobou ktoré sú oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej služby.

Áno, každá fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ako aj právnická osoba, ktorá má čo i len jedného zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu, musí mať, okrem iných, zabezpečenú bezpečnostnotechnickú službu.

Áno, každá osoba, ktorá má čo i len jedného zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu. Pod pracovnoprávnym vzťahom je potrebné chápať predovšetkým pracovný pomer, ktorý je typickým pracovným vzťahom, ale aj dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Teda dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov.

V prvom rade ohrozujete svojich zamestnancov, svoje podnikanie, porušujete legislatívne požiadavky a v prípade kontroly zo strany inšpektorátu práce Vám hrozí pokuta. Výška pokuty sa stanovuje podľa závažnosti zistených porušení a môže sa vyšplhať až do sumy 100 000 Eur.

Pracovný úraz je poškodenie zdravia alebo smrť fyzickej osoby spôsobené nezávisle od jej vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov, ktoré zamestnanec zamestnávateľa podľa utrpel pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh, pre plnenie pracovných úloh a pri odvracaní škody hroziacej zamestnávateľovi.

Áno, zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi vznik pracovného úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav. Okrem pracovného úrazu je zamestnanec povinný bezodkladne oznámiť tiež vznik – iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa, – nebezpečnej udalosti, – závažnej priemyselnej havárie.

Zamestnávateľ je povinný po oznámení bezodkladne vykonať potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia. Ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s pracovným úrazom bol spáchaný trestný čin, alebo ide o závažný pracovný úraz stav pracoviska, nemožno meniť do príchodu príslušných vyšetrujúcich orgánov, okrem vykonania nevyhnutných opatrení na ochranu života a zdravia alebo na zabránenie veľkej hospodárskej škody. Ak sa stav pracoviska mení v dôsledku vykonania opatrení, aby sa zabránilo ďalšiemu možnému ohrozeniu života a zdravia alebo veľkej hospodárskej škode, zamestnávateľ je povinný vyhotoviť dokumentáciu o stave pracoviska potrebnú na vyšetrenie príčin vzniku takej udalosti.

Zavolajte nám
Návrat hore