BOZP
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

#Bezpečnostný technik #Vypracovanie dokumentácie
#Audit BOZP #Analýza rizík #OOPP

OPP
Ochrana pred požiarmi

# Technik požiarnej ochrany #Vypracovanie dokumentácie
# Preventívne protipožiarne prehliadky # Hasiace prístroje

Koordinacia BOZP
Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

# Koordinátor bezpečnosti na stavenisku # Vypracovanie Plánu BOZP

ŽP
Životné prostredie

#Odpadové hospodárstvo #Ochrana vôd #Ochrana ovzdušia
#Povinnosti výrobcov obalov

PZS
Pracovná zdravotná služba

#Zdravotný dohľad pre zamestnancov #Posudok o riziku #Kategorizácia prác #Prevádzkové poriadky.

MS
Manažérske systémy

#Poradenstvo
#ISO 45001:2018 Systém manažérstva BOZP
#ISO 14001:2015 Systém environmentálneho manažérstva.

Školenie/Kurzy
Školenia / Kurzy

#Školenie BOZP #Školenie OPP #Strojnícke kurzy #Kurzy VZV #Viazačsky preukaz #Žeriavnicky preukaz

e-learning
E-learning

#Moderná metóda vzdelávania Vašich zamestnancov

previous arrow
next arrow

Životné prostredie

V posledných rokoch sa čoraz viac do popredia dostáva téma životné prostredie. Aktívny prístup k ochrane životného prostredia je vizitkou moderného podnikania. Je súčasťou spoločenskej zodpovednosti a má mnohé prínosy napr. zlepšenie reputácie, zvyšovanie hodnoty značky, znižovanie nákladov v dôsledku menšieho plytvania, nižšie riziká postihov zo strany regulačných orgánov a mnoho iné.

Ochrana životného prostredia zahŕňa činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia alebo sa toto znečisťovanie alebo poškodzovanie obmedzuje a odstraňuje. Zahŕňa ochranu jeho jednotlivých zložiek alebo konkrétnych ekosystémov a ich vzájomných väzieb, ale aj ochranu životného prostredia ako celku.

Povinnosti podnikateľov by sa dali rozdeliť do troch hlavných oblastí a to:

životné prostredie

Životné prostredie - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

1_evidence
Zaradenie odpadov v zmysle Katalógu odpadov
4_personaudit
Evidencia odpadov v evidenčných listoch
3_trash
Vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaním s ním
4_toxTrash
Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade
5_request
Vypracovanie havarijného plánu pre odpadové hospodárstvo
1_analysis
Vypracovanie žiadosti o súhlas podľa §98 zákona o odpadoch
2_document
Registrácia výrobcu vyhradeného výrobku
5_request
Kontrola evidencie vyhradených výrobkov a ohlasovanie údajov OZV
7_help
Poradenstvo, audity, návrhy opatrení

Životné prostredie - VODNÉ HOSPODÁRSTVO

1_evidence
Vypracovanie plánu preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do ŽP - "Havarijný plán"
6_control
Činnosť vodohospodára
5_request
Prevádzkové poriadky, poradenstvo, audity, návrh opatrení

Životné prostredie - OCHRANA OVZDUŠIA

1_evidence
Identifikácia zdroja znečisťovanie ovzdušia
2_document
Výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
7_help
Sprostredkovanie merania emisií znečisťujúcich látok
5_list
Ročné oznámenia prevádzkovateľa stacionárnych chladiacich zariadení
6_control
Zastupovanie pred orgánmi štátnej správy
7_help-2
Poradenstvo, audity, návrh opatrení

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Najčastejšie otázky

Odpad je v zmysle zákona o odpadoch definovaný ako hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe, napr. spoločnosť.

Medzi základné povinnosti držiteľa odpadu môžeme zaradiť:

– správne odpad zaradiť podľa Katalógu odpadov,

– zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhu odpadu a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením, alebo nežiaducim únikom

– zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady

– viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a nakladaní s nimi

– zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva

– odovzdať odpady len osobe oprávnenej na nakladať s odpadmi.

Evidenčný list odpadu je v podstate predpísané tlačivo , kde držiteľ odpadu (spoločnosť) vedie evidenciu o množstve odpadu. Evidenciu možno viesť v elektronickej alebo listinnej podobe.

Na účely vedenia evidencií sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov, a teda každý odpad má svoje pridelené katalógové číslo.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ odpadu ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov. U špecifických nebezpečných odpadov (prílohe č. 3 zákona č. 366/2015 Z.z.) sa Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva bez ohľadu na ich množstvo.

Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť napr. výbušnosť, horľavosť, toxicitu a pod. a môže byť nebezpečný pre zdravie osôb alebo životné prostredie.

Nebezpečné odpady musia mať vypracované tzv. ILNO teda identifikačný list nebezpečného odpadu. Je to súbor informácií o danom nebezpečnom odpade ako napr. jeho nebezpečné vlastnosti, opatrenia pri haváriách a požiaroch, prvá pomoc atď. ILNOm musia byť označené obaly, nádrže, kde sa nebezpečné odpady zhromažďujú.

Prečo si vybrať nás?
3_audit
Kvalita služieb
2_document
Dôslednosť a profesionalita
7_help-2
Individuálny prístup
4_personaudit
Dlhoročné skúsenosti a prax
Zavolajte nám
Návrat hore