BOZP v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve

BOZP v poľnohospodárstve
BOZP v poľnohospodárstve

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – BOZP v poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve predstavuje vážne problémy. Patrí medzi najnebezpečnejšie pracovné odvetvia v Európe, s vysokou mierou úrazovosti, čo ovplyvňuje ich udržateľnosť a životaschopnosť. Za posledných desať rokov sme zaznamenali v tomto odvetví v priemere viac ako 500 úmrtí a viac ako 150 000 úrazov bez smrteľných následkov ročne. Nedávny výskum ukázal, že toto odvetvie v celej Európe trpí výrazným nedostatočným nahlasovaním smrteľných aj ne-smrteľných úrazov. V mnohých prípadoch vnútroštátne nahlasované údaje dokazujú, že poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo stále patria medzi najrizikovejšie odvetvia.

BOZP v poľnohospodárstve 8 najčastejších príčin smrteľných úrazov

Medzi 8 najčastejších príčim smrteľných úrazov patria:

  • dopravné nehody (zrazenie vozidlom alebo prevrátenie vozidiel)
  • pády z výšky (zo stromov, zo strechy)
  • privalenie padajúcimi alebo pohybujúcim sa predmetmi (strojové zariadenia, budovy, baly, kmene stromov)
  • utopenie sa (vo vodných nádržiach, v skladovacích nádržiach na hnojovicu, obilných silách)
  • manipulácia s hospodárskymi zvieratami (napadnutie alebo pomliaždenie zvieratami, zoonotické ochorenia)
  • kontakt so strojovým zariadením (nezabezpečené pohybujúce sa časti)
  • uviaznutie (v zrútenej stavbe)
  • elektrina (zabitie elektrickým prúdom)

Poľnohospodárske vozidlá a strojové zariadenia

Poľnohospodárske vozidlá a strojové zariadenia spôsobujú najviac smrteľných úrazov na pracovisku v poľnohospodárstve. V lesnom hospodárstve sa nehody s lesnými strojmi na vývoz dreva podobajú tým s traktormi a inými lesnými strojmi, ako sú stroje na bezúväzkové približovanie dreva a pásové traktory. Tieto stroje prinášajú riziká ako prevrátenie, zasiahnutie strojom, zrazenie, pošmyknutia a zakopnutia, padajúce predmety atď. Medzi nebezpečenstvá v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia patria aj vibrácie a hluk.

Prevrátenie traktora predstavuje v niekoľkých európskych krajinách stále pretrvávajúci problém. Nedávna španielska štúdia uvádza, že za posledných desať rokov pri prevrátení traktorov zahynulo 595 ľudí, teda približne jeden človek každý týždeň. Deväťdesiatjeden percent týchto úmrtí sa stalo na traktoroch bez ochrannej konštrukcie pri prevrátení alebo v prípadoch, keď systém nebol riadne pripojený. Päťdesiatštyri percent týchto úmrtí zasiahlo poľnohospodárov starších ako 60 rokov.

Hoci sa štvorkolky alebo terénne vozidlá používajú v poľnohospodárstve posledných 35 rokov, v mnohých krajinách vyvolávajú obavy zranenia poľnohospodárov a lesníkov, pričom pozornosť vzbudili viaceré smrteľné prípady týkajúce sa detí. Riešenia zahŕňajú zlepšenie spôsobilostí vodičov, nosenie prilby a montáž konštrukcie chrániacej pri prevrátení alebo tlaku.

Používanie reťazovej píly stále predstavuje najväčšie riziko v lesnom hospodárstve. Okrem nehôd súvisiacich s rezaním a výrubom existujú ďalšie riziká spojené s vibráciami, hlukom, výfukovými plynmi a používaním paliva (popáleniny a nebezpečné látky). V krajinách s nižšími príjmami sa stále používa veľký počet starších reťazových píl a často aj neschválené alebo nevyhovujúce stroje, čo zvyšuje riziká. Na európskej úrovni prebieha certifikácia na profesionálne použitie reťazovej píly, ktorú vydáva orgán European Forestry and Environmental Skills Council (EFESC), a zahŕňa rozsiahlu odbornú prípravu zameranú na kompetencie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.

Manipulácia s hospodárskymi zvieratami

Smrteľné nehody pri manipulácii so zvieratami predstavujú 13 % všetkých nehôd v poľnohospodárstve v Írsku, čo ukazuje vysokú úroveň rizika pri manipulácii so silnými a nepredvídateľnými zvieratami. Medzi opatrenia na predchádzanie takýmto nehodám patrí používanie primeraných chovných zariadení a zariadení na manipuláciu so zvieratami. Medzi ďalšie opatrenia môžeme zaradiť odbornú príprava poľnohospodárov v oblasti pracovných postupov a šľachtenie zamerané na poddajnosť.

Záver

Riešenia nie sú jednoduché. Nové technológie a digitalizácia pracovných postupov prinesú určité zlepšenia v oblasti BOZP, ale môžu predstavovať aj nové nebezpečenstvá. Pokiaľ ide o úspešné riešenie výziev v oblasti BOZP, v dokumente sa odporúča prispôsobiť hodnotenie rizík situácii poľnohospodárov a lesníkov. Táto sa mení, okrem iného, v dôsledku vplyvu zmeny klímy alebo trendov na trhu práce. Dôležité je aj riešiť nedostatočné ohlasovanie problémov týkajúcich sa BOZP v tomto odvetví.

BOZP v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve Vám tiež pomôžu zabezpečiť odborníci zo SAFEN.

Zavolajte nám
Návrat hore