Pracovné úrazy za rok 2023

Koľko a aké boli pracovné úrazy v roku 2023?

Zamestnávateľ je v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. §17 (zákon o BOZP) povinný zaslať príslušnému inšpektorátu práce záznam o registrovanom pracovnom úraze (ďalej len RPÚ) do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel.

Pre pripomenutie,  v zmysle zákona o BOZP, registrovaný pracovný úraz je taký úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni.

Celkový počet pracovných úrazov

Za rok 2023 zamestnávatelia poslali orgánom dozoru inšpekcie práce celkovo 7 550 záznamov o RPÚ. Predstavuje to pokles o 150 prípadov oproti roku 2022 (pokles o 1,9 %). Počty pracovných úrazov za roky 2006 až 2011 obsahujú aj úrazy s PN najmenej 42 dní, ktoré vznikli od 1.7.2006 do 31.12.2011.

Registrované pracovné úrazy

Pracovné úrazy - členenie podľa zdroja úrazu

Medzi najpočetnejšie zdroje úrazov, ktoré zamestnávatelia uviedli v roku 2023 boli:
 
  1. Pracovné, prípadne cestné dopravné priestory ako zdroje pádov zamestnancov.  Tento zdroja zamestnávatelia uviedli až 2 339 prípadov, čo predstavuje 31,0 % z celkového počtu RPÚ.
  2. Druhým najpočetnejším zdrojom RPÚ bola neodborná manipulácia s bremenami, materiálom, ako aj pády predmetov, výrobkov či materiálov, pôsobenie ostrých hrán.  Zamestnávatelia to uviedli v  2 202 prípadoch RPÚ, čo predstavuje 29,2 % z celkového počtu RPÚ.
  3. Tretím najpočetnejším zdrojom boli stroje – hnacie, pomocné, obrábacie a pracovné.  Zamestnávatelia tento zdroj uviedli v 703 prípadoch RPÚ, čo predstavuje 9,3 % z celkového počtu RPÚ.

Pracovné úrazy - členenie podľa príčiny úrazu

V roku 2023 zamestnávatelia uvádzali ako príčinu vzniku RPÚ (5 968 prípadov) nedostatok osobných predpokladov na riadny pracovný výkon. Napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy).

Druhou najpočetnejšou príčinou vzniku RPÚ (401 prípadov) bola príčina, za ktorú niesli zodpovednosť samotní zamestnanci. Zamestnanci používali nebezpečné postupy alebo spôsoby práce. Vrátane toho, že konali bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom, alebo zotrvávali v ohrozenom priestore.

Treťou príčinou v množstve 255 prípadoch to boli nezistené príčiny.

Zamestnávatelia ako štvrtú najčastejšiu príčinu vzniku úrazu uviedli Ohrozenie inými osobami. (odvedenie pozornosti, žarty, hádky a iné nebezpečné konanie) bolo zistené v 228 prípadoch RPÚ.

Členenie podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE)

V roku 2023 podľa druhu prevažujúcej ekonomickej činnosti zamestnávateľských organizácií vyplýva, že najvyšší podiel RPÚ podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE) sa koncentroval v nasledovných odvetvových oddieloch.

 

Pracovne urazy

Záver

Na základe vyššie uvedených skutočností môžeme konštatovať, že v roku 2023 sme na Slovensku zaznamenali najnižší počet registrovaných pracovných úrazov za sledované obdobie (od r. 2003).

Národný inšpektorát práce a inšpektoráty prace v roku 2024 v spolupráci s Výborom vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) rozbehli začiatkom tohto marca mimoriadnu úlohu. V rámci tejto úlohy budú na slovenských pracoviskách prebiehať kontroly zamerané na prevenciu vzniku pracovných úrazov. Cieľom je posilniť kultúru prevencie v organizáciách aj medzi jednotlivými zamestnancami, v súlade s prístupom nulovej vízie k smrteľným pracovným úrazom v Európskej únii.

Nečakajte na príchod inšpektorátu práce a zosúlaďte Vaše podnikanie s legislatívnymi požiadavkami BOZP pomocou odborníkov zo SAFEN.

Zavolajte nám
Návrat hore