Kto zodpovedá za BOZP na pracovisku?

Kto zodpovedá za BOZP

Kto zodpovedá za BOZP na pracovisku? Túto otázku dostávame celkom často. Poďme sa teda pozrieť, ako to naozaj je.

Kto zodpovedá za BOZP - Povinnosti zamestnávateľa

V Slovenskej republike je zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku predovšetkým na pleciach zamestnávateľa. Podľa zákona je zamestnávateľ povinný zabezpečiť, aby pracovné prostredie a pracovné podmienky boli bezpečné a nezávadné. Musí vykonať potrebné opatrenia na prevenciu pracovných úrazov, poškodení zdravia a chorôb z povolania. Zamestnávateľ má povinnosť pravidelne školit zamestnancov o bezpečnostných pravidlách a zabezpečiť, aby mali prístup k adekvátnym ochranným prostriedkom.

Pýtate sa kto konkrétne je to za zamestnávateľa? Mnohí si myslia, že to je bezpečnostný technik, no pravda je inde. Zákon č. 124/2006 Z.z. v §6 bod (8) sa píše:

Úlohy zamestnávateľa v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú povinní zabezpečovať vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu úloh vyplývajúcich z ich funkcií. Tieto úlohy sú rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou ich pracovných povinností.

Kto zodpovedá za BOZP - Úloha zamestnancov

Aj zamestnanci zohrávajú dôležitú úlohu pri udržiavaní bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku. Sú povinní dodržiavať stanovené bezpečnostné predpisy a používať pridelené ochranné prostriedky. Zamestnanci musia okamžite hlásiť akékoľvek zistené riziká alebo nehody svojmu nadriadenému. Spolupráca zamestnancov a zamestnávateľa je kľúčová pre zabezpečenie bezpečného pracovného prostredia. Pravidelné školenia a informovanie o nových bezpečnostných opatreniach sú nevyhnutnosťou.

Kto zodpovedá za BOZP - Úloha štátnych inštitúcií

Okrem zamestnávateľa a zamestnancov zohrávajú významnú úlohu aj štátne inštitúcie. Národný inšpektorát práce vykonáva kontrolu a dohľad nad dodržiavaním predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Má právomoc nariadiť nápravu v prípade zistených nedostatkov. Inšpektori práce môžu uložiť sankcie za porušenie predpisov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydáva metodické pokyny a zabezpečuje legislatívny rámec pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tieto inštitúcie tiež poskytujú poradenstvo a podporu zamestnávateľom i zamestnancom.

Záver

BOZP na pracovisku je komplexnou záležitosťou vyžadujúcou spoluprácu všetkých zúčastnených strán. Zodpovednosť za bezpečné pracovné prostredie nesie nielen zamestnávateľ, ale aj zamestnanci a štátne inštitúcie. Spoločne môžu prispieť k zníženiu rizík a vytvoreniu bezpečného pracovného prostredia.

Zavolajte nám
Návrat hore