BOZP
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

#Bezpečnostný technik #Vypracovanie dokumentácie
#Audit BOZP #Analýza rizík #OOPP

OPP
Ochrana pred požiarmi

# Technik požiarnej ochrany #Vypracovanie dokumentácie
# Preventívne protipožiarne prehliadky # Hasiace prístroje

Koordinacia BOZP
Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

# Koordinátor bezpečnosti na stavenisku # Vypracovanie Plánu BOZP

ŽP
Životné prostredie

#Odpadové hospodárstvo #Ochrana vôd #Ochrana ovzdušia
#Povinnosti výrobcov obalov

PZS
Pracovná zdravotná služba

#Zdravotný dohľad pre zamestnancov #Posudok o riziku #Kategorizácia prác #Prevádzkové poriadky.

MS
Manažérske systémy

#Poradenstvo
#ISO 45001:2018 Systém manažérstva BOZP
#ISO 14001:2015 Systém environmentálneho manažérstva.

Školenie/Kurzy
Školenia / Kurzy

#Školenie BOZP #Školenie OPP #Strojnícke kurzy #Kurzy VZV #Viazačsky preukaz #Žeriavnicky preukaz

e-learning
E-learning

#Moderná metóda vzdelávania Vašich zamestnancov

previous arrow
next arrow

Koordinátor BOZP

Koordinátor bezpečnosti na stavenisku

Činnosť, ktorú vykonáva koordinátor bezpečnosti na stavenisku sa riadi Nariadením vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných  požiadavkách na stavenisko.

Stavebník je povinný poveriť koordinátora bezpečnosti na každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ, alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Rovnako je stavebník povinný pred zriadením staveniska zabezpečiť vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Koordinátor bezpečnosti
Ponúkame Vám:
1_evidence
Vypracovanie plánu BOZP
6_control
Služby koordinátora bezpečnosti
7_help
Komunikáciu s úradmi

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Plán BOZP

Plán BOZP definuje pravidlá bezpečnosti práce a taktiež požiadavky týkajúce sa ochrany zdravia, ochrany pred požiarmi a životného prostredia na stavenisku počas realizácie uvedenej stavby. Preto je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie k uvedenej stavbe.

Musí obsahovať aj osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom, ktoré sú napríklad:

 • práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpečenstvu zasypania, zapadnutia v močaristom teréne alebo pádu z výšky, kde sa riziko zvyšuje charakterom práce, použitým pracovným postupom alebo podmienkami pracovného prostredia na stavenisku,
 • práce, pri ktorých sú zamestnanci ohrození pôsobením chemických alebo biologických faktorov, ktoré znamenajú osobitné nebezpečenstvo pre bezpečnosť a zdravie zamestnancov alebo pre ktoré osobitný predpis ustanovuje monitorovanie pracovného prostredia,
 • práce v kontrolovaných pásmach na pracoviskách zo zdrojmi ionizujúceho žiarenia a práce v prechodných kontrolovaných pásmach pri činnostiach vedúcich k ožiareniu,
 • práce v blízkosti vysokého napätia,
 • práce, pri ktorých je nebezpečenstvo utopenia,
 • práce v šachtách, podzemí a tuneloch,
 • práce, ktoré vykonávajú potápači s dýchacími prístrojmi,
 • práce vykonávané v kesónoch a v prostredí so stlačeným vzduchom,
 • práce s výbušninami,
 • montáž alebo demontáž ťažkých konštrukčných prvkov.
koordinator bozp
koordinator bozp

Koordinátor bezpečnosti na stavenisku

Čo zahŕňa koordinácia bezpečnosti na stavenisku?

 • koordináciu spolupráce zhotoviteľov alebo osôb z hľadiska BOZP so zreteľom na povahu stavby a na všeobecné zásady prevencie rizík a činnosti vykonávané na stavenisku súčasne, prípadne v tesnej nadväznosti, s cieľom chrániť zdravie osôb, zabraňovať pracovným úrazom a predchádzať vzniku chorôb z povolania,
 • sledovanie realizácie prác na stavenisku so zameraním na zisťovanie, či sú dodržiavané požiadavky na BOZP,
 • upozorňovanie na zistené nedostatky a požadovanie bez zbytočného odkladu odstránenie zistených nedostatkov,
 • dávanie podnetov a na vyžiadanie zhotoviteľa doporučovanie technické riešenia alebo opatrenia k zaisteniu BOZP pre stanovenie pracovných alebo technologických postupov a plánovanie bezpečnej realizácii prác, ktoré sa s ohľadom na vecné a časové väzby pri realizácii stavby uskutočňujú súčasne alebo na seba budú bezprostredne nadväzovať,
 • kontrolovanie zabezpečenia obvodu staveniska, vrátane vstupov a vjazdu na stavenisko s cieľom zamedziť vstupu nepovolaným osobám,
 • sledovanie, či zhotovitelia dodržujú Plán BOZP a prejednávanie s nimi prijatie opatrení a termínov k náprave zistených nedostatkov,
 • účasť na  kontrolných dňoch zameraných na dodržiavanie Plánu BOZP za účasti zhotoviteľov,
 • vyhotovovanie zápisov o zistených nedostatkoch v BOZP na stavenisku a navrhovanie opatrení, či a akým spôsobom je možné tieto nedostatky odstrániť.

V našom blogovom článku nájdete najčastejšie porušenia BOZP s ktorými sa stretávame na stavenisku.

koordinator bozp
Prečo si vybrať nás?
3_audit
Kvalita služieb
2_document
Dôslednosť a profesionalita
7_help-2
Individuálny prístup
4_personaudit
Dlhoročné skúsenosti a prax
Zavolajte nám
Návrat hore