BOZP
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

#Bezpečnostný technik #Vypracovanie dokumentácie
#Audit BOZP #Analýza rizík #OOPP

OPP
Ochrana pred požiarmi

# Technik požiarnej ochrany #Vypracovanie dokumentácie
# Preventívne protipožiarne prehliadky # Hasiace prístroje

Koordinacia BOZP
Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

# Koordinátor bezpečnosti na stavenisku # Vypracovanie Plánu BOZP

ŽP
Životné prostredie

#Odpadové hospodárstvo #Ochrana vôd #Ochrana ovzdušia
#Povinnosti výrobcov obalov

PZS
Pracovná zdravotná služba

#Zdravotný dohľad pre zamestnancov #Posudok o riziku #Kategorizácia prác #Prevádzkové poriadky.

MS
Manažérske systémy

#Poradenstvo
#ISO 45001:2018 Systém manažérstva BOZP
#ISO 14001:2015 Systém environmentálneho manažérstva.

Školenie/Kurzy
Školenia / Kurzy

#Školenie BOZP #Školenie OPP #Strojnícke kurzy #Kurzy VZV #Viazačsky preukaz #Žeriavnicky preukaz

e-learning
E-learning

#Moderná metóda vzdelávania Vašich zamestnancov

previous arrow
next arrow

Manažérske systémy ISO

ISO normy

ISO normy sú jednotné medzinárodné normy, ktoré majú rovnaké znenie a platnosť vo všetkých krajinách, ktoré sa ich rozhodli akceptovať. V rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je vydaná norma ISO 45001:2018 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a v rámci životného prostredia je to norma ISO 14001:2015 Systém environmentálneho manažérstva.

Manažérske systémy popísané v týchto normách prinášajú do spoločnosti poriadok a štruktúru. Prostredníctvom systému spoločnosť definuje svoje požiadavky procesov, predpisov, dokumentácie či komunikácie. Vylepší sa vnútorný chod firmy a zefektívnia sa mnohé procesy. V neposlednom rade zavedený systém riadenia pomáha firmám pri uchádzaní sa o štátne zákazky a rôzne kontrakty, nakoľko je to mnohých prípadoch vyžadované.

Uvedomujeme si že tieto systémy riadenia sú v mnohých prípadoch úzko spojené s výkonom činnosti bezpečnostného technika, resp. zamestnanca zodpovedného za životné prostredie, a preto sme svoje služby rozšírili aj o poradenstvo a výkon činností v týchto oblastiach.

iso, standard, symbol-154533.jpg
V rámci služieb v oblasti manažérskych systémov Vám ponúkame:
1_analysis
Analýza stavu dokumentácie a systému riadenia
2_document
Pomoc pri vypracovaní a vedení dokumentácie SM BOZP
3_audit
Príprava a vykonanie interných auditov
5_list
Príprava na samotnú certifikáciu
4_personaudit
Účasť a komunikácia pri certifikačných auditoch
7_help
Poradenstvo pri udržiavaní a aktualizovaní systému manažérstva

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Systém manažérstva BOZP v zmysle požiadaviek normy ISO 45001:2018

Norma ISO 45001:2018  špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a poskytuje usmernenie na ich používanie, aby sa umožnilo organizáciám poskytovať bezpečné a zdravé pracoviská s prevenciou pracovných úrazov a zhoršenia zdravia a tiež proaktívneho zlepšovania výkonnosti jej BOZP. Tento dokument je aplikovateľný v akejkoľvek organizácii, ktorá chce vytvoriť, implementovať a udržiavať systém manažérstva BOZP, aby zlepšovala bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, eliminovala nebezpečenstvá a minimalizovala riziká BOZP (vrátane nedostatkov systému), výhodne využívala príležitosti BOZP a zvládala nezhody systému manažérstva BOZP, ktoré sú spojené s jej činnosťami. Tento dokument pomáha organizácii dosiahnuť zamýšľané výsledky jej systému manažérstva BOZP. V súlade s politikou BOZP organizácie zamýšľané výsledky systému manažérstva BOZP zahŕňajú: trvalé zlepšovanie výkonnosti BOZP; plnenie právnych požiadaviek a ďalších požiadaviek; dosahovanie cieľov BOZP.

Systém environmentálneho manažérstva v zmysle požiadaviek normy ISO 14001:2015

Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky na systém manažérstva environmentu, ktorý organizácia môže použiť na zlepšenie svojho environmentálneho správania. Táto medzinárodná norma je určená na použitie organizáciou, ktorá sa usiluje manažovať svoje environmentálne zodpovednosti systematickým spôsobom, ktorý prispieva k environmentálnemu pilieru udržateľnosti. Táto medzinárodná norma pomáha organizácii dosahovať zamýšľané výstupy svojho systému manažérstva environmentu, ktoré poskytujú hodnotu pre životné prostredie, samotnú organizáciu a zainteresované strany. V súlade s environmentálnou politikou organizácie, zamýšľané výstupy systému manažérstva environmentu zahŕňajú: zlepšovanie environmentálneho správania; plnenie záväzných požiadaviek; dosahovanie environmentálnych cieľov. Táto medzinárodná norma je použiteľná v akejkoľvek organizácii, bez ohľadu na veľkosť, typ a charakter. Uplatňuje sa na environmentálne aspekty jej činností, produktov a služieb, ktoré organizácia určí.

Prečo si vybrať nás?
4_personaudit
Kvalita služieb
2_document
Dôslednosť a profesionalita
7_help-2
Individuálny prístup
4_personaudit
Dlhoročné skúsenosti a prax
Zavolajte nám
Návrat hore