BOZP
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

#Bezpečnostný technik #Vypracovanie dokumentácie
#Audit BOZP #Analýza rizík #OOPP

OPP
Ochrana pred požiarmi

# Technik požiarnej ochrany #Vypracovanie dokumentácie
# Preventívne protipožiarne prehliadky # Hasiace prístroje

Koordinacia BOZP
Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

# Koordinátor bezpečnosti na stavenisku # Vypracovanie Plánu BOZP

ŽP
Životné prostredie

#Odpadové hospodárstvo #Ochrana vôd #Ochrana ovzdušia
#Povinnosti výrobcov obalov

PZS
Pracovná zdravotná služba

#Zdravotný dohľad pre zamestnancov #Posudok o riziku #Kategorizácia prác #Prevádzkové poriadky.

MS
Manažérske systémy

#Poradenstvo
#ISO 45001:2018 Systém manažérstva BOZP
#ISO 14001:2015 Systém environmentálneho manažérstva.

Školenie/Kurzy
Školenia / Kurzy

#Školenie BOZP #Školenie OPP #Strojnícke kurzy #Kurzy VZV #Viazačsky preukaz #Žeriavnicky preukaz

e-learning
E-learning

#Moderná metóda vzdelávania Vašich zamestnancov

previous arrow
next arrow

Požiarna ochrana

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi (požiarna ochrana). Nepodceňujte zabezpečenie potrebných opatrení v tejto oblasti, nakoľko požiar je jednou z najväčších hrozieb podnikateľov na Slovensku. V rebríčkoch biznis rizík sa spolu s explóziou umiestňujú na popredných miestach. Preto je dôležité venovať náležitú pozornosť oblasti ochrany pred požiarmi a vybrať si na spoluprácu potrebných odborníkov.

Základné povinnosti podnikateľov v oblasti ochrany pred požiarmi definuje Zákon č. 314/2001 Z.z.  o ochrane pred požiarmi. Ustanovuje povinnosti na účely predchádzania vzniku požiarov a rovnako aj na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov.

 

požiarna ochrana

Požiarna ochrana
ponúkané služby

6_control
Technik požiarnej ochrany a
Špecialista požiarnej ochrany

Služby technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany

5_list
Dokumentácia OPP

Vypracovanie a aktualizácie dokumentácie ochrany pred požiarmi

4_personaudit
Preventívne protipožiarne prehliadky

Prehliadky pracovísk s určením nedostatkov a nápravných opatrení

7_help-2
Školenia v oblasti požiarnej ochrany

Vstupné a opakované školenia ochrany pred požiarmi

4_fire
Odborná príprava protipožiarnej hliadky

Pravidelná odborná príprava protipožiarnych hliadok pracovísk

1_peoples
Cvičné požiarne poplachy

Organizácia cvičných požiarnych poplachov s nácvikom evakuácie​

1_analysis
Kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych uzáverov

Vykonávanie pravidelných kontrol HP a požiarnych uzáverov

6_control
Komunikácia so štátnym požiarnym dozorom

Zastupovanie spoločnosti pri kontrole zo strany hasičov

7_help
Poradenstvo a konzultácie v oblasti OPP

Odborné poradenstvo pri otázkach v oblasti požiarnej ochrany

Požiarna ochrana - školenia

motorové vozíky
 • Vstupné školenie zamestnancov z OPP
 • Opakované školenie zamestnancov OPP
 • Vstupné školenie vedúcich zamestnancov z OPP
 • Opakované školenie vedúcich zamestnancov OPP
 • Odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska
 • Odborná príprava protipožiarnej asistenčnej hliadky

Požiarna ochrana. Čo všetko obsahuje dokumentácia?

Dokumentáciu ochrany pred požiarmi tvorí

 • požiarna identifikačná karta,
 • požiarny poriadok pracoviska,
 • požiarne poplachové smernice
 • požiarny evakuačný plán,
 • požiarna kniha,
 • analýza nebezpečenstva vzniku požiaru
 • doklady o kontrole požiarnych zariadení podľa osobitného predpisu,
 • údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o
  vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi,
 • dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi,
 • dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
 • dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky,
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby,
 • ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis.
požiarna ochrana
Prečo si vybrať nás?
3_audit
Kvalita služieb
2_document
Dôslednosť a profesionalita
7_help-2
Individuálny prístup
4_personaudit
Dlhoročné skúsenosti a prax

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Najčastejšie otázky

Ak štatutárny orgán právnickej osoby, fyzická osoba-podnikateľ alebo jej zodpovedný zástupca neurčí kratšiu lehotu, školenie o ochrane pred požiarmi sa vykonáva
a) raz za 12 mesiacov pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,
b) raz za 24 mesiacov pre vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov.

Základným povinnostiam v oblasti ochrany pred požiarmi sme venovali osobitný článok v našom blogu „Zákonné povinnosti v oblasti ochrany pred požiarmi“.

Pokiaľ právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ :
a) nepoužíva na svoju činnosť okrem bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome alebo okrem pojazdnej predajne a predajného stánku doplnkových služieb a obchodu a priestoru na predaj a na poskytovanie služieb s plochou najviac 100 m2 iné objekty alebo iné priestory, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní,
b) zamestnáva najviac piatich zamestnancov v objekte a
c) nevykonáva činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a nemá miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú povinné zabezpečovať len školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa zdržujú v jej objektoch a priestoroch.

V zmysle zákona o ochrane pred požiarmi vlastník (správca) nehnuteľností, ktorý prenajíma nehnuteľnosť, je povinný zabezpečiť úlohy ochrany pred požiarmi podľa ustanovení zákona, ak sa v nájomnej zmluve nedohodne s nájomcom o zabezpečení týchto úloh inak. Vždy je teda potrebné si prečítať nájomnú zmluvu. Týka sa to prevažne priestorov, školenia zamestnancov je povinný vždy zabezpečiť zamestnávateľ.

Protipožiarne kontroly vykonávajú okresné riaditeľstvá a krajské riaditeľstvá hasičského a záchranného zboru. Sú oprávnení vstupovať do objektov a zariadení právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa na účely vykonania protipožiarnej kontroly alebo zisťovania príčin vzniku požiarov v sprievode poverenej osoby a požadovať potrebnú súčinnosť od vedúcich a ostatných zamestnancov právnickej osoby alebo fyzickej osoby –podnikateľa. Výška pokuty za porušenie povinností v oblasti ochrany pred požiarmi môže dosiahnuť 16 596 Eur, pri opakovanom porušení až do výšky 33 192 Eur.

Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru pri výrobe, spracúvaní, používaní alebo pri skladovaní horľavých látok. (napr. zváranie na miestach s možnosťou vzniku požiaru)

Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú miesta, v ktorých sa nachádzajú horľavé látky za takých podmienok, že vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru. (napr. sklady horľavých kvapalín, plynov)

Preventívne protipožiarne prehliadky sa vykonávajú v týchto lehotách:
a) každých 12 mesiacov v obytných domoch a v objektoch a v priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné miesta, v ktorých nie je zamestnanec pravidelne viazaný a kde sa zdržiava len občas v niekoľkodňových intervaloch, obvykle len na účely kontroly, údržby alebo opravy,
b) každých šesť mesiacov v objektoch a v priestoroch, v ktorých sa vykonáva len administratívna činnosť,
c) každé tri mesiace v ostatných objektoch alebo v priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ak jej štatutárny orgán alebo zodpovedný zástupca so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru v týchto objektoch alebo priestoroch neurčí kratšiu lehotu.

Obsahom preventívnej protipožiarnej prehliadky je kontrola
a) organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi na pracoviskách,
b) porovnania skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi,
c) stavebného riešenia objektov, najmä z prevádzkového hľadiska,
d) zariadení pre protipožiarny zásah,
e) trvalej voľnosti únikových ciest,
f) výroby a skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi,
g) funkčnosti požiarnych zariadení,
h) prevádzkovania a stavu technických zariadení a technologických zariadení,
i) označenia a vybavenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi.

Požiarny evakuačný plán sa vyhotovuje pre objekt, v ktorom nie sú jednoduché podmienky z hľadiska evakuácie osôb a zvierat.

Objekt s jednoduchými podmienkami z hľadiska evakuácie osôb a zvierat je stavba, v ktorej sa zdržujú len osoby znalé spôsobu evakuácie a v ktorej sa vykonáva súčasná evakuácia po únikových cestách vedúcich priamo na voľné priestranstvo, pričom táto stavba má najviac dve nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie, v ktorom nie je trvalé pracovné miesto alebo dočasné pracovné miesto.

Zavolajte nám
Návrat hore