Pracovná zdravotná služba (PZS)

Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi na plnenie jeho povinností v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pracovnú zdravotnú službu musí mať zabezpečenú každý
zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov. Teda, ak máte čo i len jedného zamestnanca, ste povinný mať PZS.

Spolupracujeme s jednou z popredných pracovných zdravotných
služieb na Slovensku a preto Vám vieme zabezpečiť povinnosti
zamestnávateľa aj v tejto oblasti.

V rámci služieb PZS Vám ponúkame:
1_analysis
Analýza pracovísk
2_document
Posudok o riziku s kategorizáciou prác
3_audit
Prevádzkové poriadky
5_list
Školenie prvej pomoci
4_personaudit
Hodnotenie faktorov prác
7_help
Odborné poradenstvo

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Základné povinnosti zamestnávateľa zo zákona sú:

ü  zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia expozíciu zamestnancov fyzikálnym, chemickým, biologickým alebo iným faktorom práce a pracovného prostredia (ďalej len „faktory práce a pracovného prostredia“) na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi,

ü  zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou podľa § 30a ods. 3; zamestnávateľ zabezpečí posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a vypracovanie písomného posudku o riziku aj pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika,

ü  zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do
– druhej kategórie najmenej raz za 24 mesiacov,
– tretej kategórie alebo štvrtej kategórie najmenej raz za rok.

Čo sú faktory práce a pracovného prostredia?

Faktory práce a pracovného prostredia sú:

 • hluk,
 • vibrácie,
 • ionizujúce žiarenie,
 • elektromagnetické pole,
 • ultrafialové žiarenie,
 • infračervené žiarenie,
 • laserové žiarenie,
 • záťaž teplom,
 • záťaž chladom,
 • chemický faktor,
 • karcinogénny a mutagénny faktor,
 • biologický faktor,
 • fyzická záťaž pri práci,
 • psychická pracovná záťaž,
 • zvýšený tlak vzduchu.
rob-lambert-9Q_pLLP_jmA-unsplash
Scroll to Top