BOZP je prínosom

BOZP je prínosom pre vás a pre firmu. V tomto článku si priblížime prečo je investovanie do BOZP v spoločnosti dôležité.

Zamestnanci malých a stredných podnikov (MSP) sú vystavení väčším rizikám než zamestnanci v porovnateľných väčších spoločnostiach. Zo všetkých pracovných úrazov v EÚ pripadá 82 % na MSP. Vo všeobecnosti je to preto, že pre MSP je kontrola rizík náročnejšia.

Zamestnávateľ je právne zodpovedný za zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti svojich zamestnancov. Dobré riadenie rizík v oblasti BOZP je tiež prínosom pre firmu z hľadiska návratnosti investícií, zvýšenej produktivity a dobrej povesti. Zahŕňa rozpoznávanie a hodnotenie rizík, ako aj prijímanie opatrení, ktoré majú rizikám predchádzať alebo ich znižovať a tým zamedziť vzniku chorôb a zranení.

Prečo sú osvedčené postupy v oblasti BOZP prínosné aj pre firmu?

     Návratnosť investícií

Investície do zdrojov a know-how s cieľom riadiť bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku môžu hlavne MSP vnímať ako prekážku. Avšak investície sa v firme skutočne vrátia: odhaduje sa, že návratnosť finančných prostriedkov investovaných do riadenia BOZP je vyše 200 %.

Prínosy pre podniky

Nielenže nedostatočná bezpečnosť a ochrana zdravia stojí podniky nemalé prostriedky, ale dobrá BOZP sa aj vyplatí. Podniky, ktoré majú vyššie normy bezpečnosti a ochrany zdravia, sú úspešnejšie a udržateľnejšie.

Zo štúdií vyplýva, že návratnosť každého eura investovaného do BOZP je 2,2 EUR a že pomer nákladov a prínosov zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia je priaznivý.

Ekonomické výhody dobrej BOZP pre podniky sú značné. Dobrou bezpečnosťou a ochranou zdravia na pracovisku sa napríklad:

  • zvyšuje produktivita zamestnancov,
  • znižuje miera absentérstva,
  • znižujú kompenzačné platby,
  • spĺňajú požiadavky zmluvných partnerov z verejného a zo súkromného sektora.

BOZP je prínosom

 

BOZP je prínosom - Dopad na podnikanie

Bez ohľadu na to, aké sú vaše dôvody na uzatváranie partnerstiev s inými organizáciami, je dôležité, aby nedostatočná úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia nemala pre vás negatívne dôsledky. Dobrá úroveň v tejto oblasti nielenže ušetrí  firme peniaze a zvýši jej produktivitu, ale prispeje aj k vylepšeniu jej povesti a zvýšeniu šancí na budovanie partnerstiev s inými organizáciami.

Odhaduje sa, že návratnosť finančných prostriedkov investovaných do riadenia BOZP je vyše 200 %

Zavolajte nám
Návrat hore