Osobné ochranné pracovné prostriedky

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Mnoho pracovných úrazov má často spoločného menovateľa – nepoužívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Poďme sa bližšie pozrieť ako by to malo fungovať v oblasti ich poskytovania a používania. 

Čo to je osobný ochranný pracovný prostriedok (OOPP) ?

OOPP je každý prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak      používa vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca (§1 NV č. 395/2006 Z.z.)

Aké OOPP používať ?

Prideľovanie konkrétnych typov OOPP vychádza z hodnotenia nebezpečenstiev  (Analýza rizíkRegister rizík), ktoré súvisia s vykonávaním danej činnosti. Ak nie je možné nebezpečenstvo vylúčiť ani obmedziť iným spôsobom zamestnávateľ pridelí OOPP. Na každú pozíciu je potom vypracovaný zoznam potrebných OOPP. S ním musí byť každý zamestnanec oboznámený – spravidla vedúcim zamestnancom.

Kedy sa prideľuje OOPP ?

OOPP zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, ak nebezpečenstvo nemožno vylúčiť ani obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany ani metódami a formami organizácie práce.

Pri ktorých činnostiach ?

Činnosti pri ktorých je potrebné používať pridelené OOPP sú taktiež uvedené v samotnom hodnotení nebezpečenstiev. V tomto dokumente nájdeme všetky potrebné informácie. Dokumenty hodnotenie nebezpečenstiev a zoznam OOPP patria medzi základne dokumenty v oblasti BOZP a každý zamestnanec si musí byť vedomí, aké nebezpečenstvá naňho pôsobia na pracovisku a ako sa pred nimi má chrániť.

Osobné ochranné pracovné prostriedky - ako prideľovať?

Každý OOPP musí zamestnanec dostať pred samotným výkonom práce na pracovisku. Prevzatie by malo byť písomné z uvedeným dátumu prevzatia aj s podpisom zamestnanca.

Životnosť OPPP

Samozrejme každý OOPP má svoju životnosť. Väčšinou ju udáva výrobca, avšak je potrebné prihliadať na pracovné podmienky u zamestnávateľa. Životnosť daného OOPP teda určuje samotný zamestnávateľ, nesmie byť však dlhšia ako je stanovená výrobcom. Možno si položíte otázku: Čo v prípade, ak napr. rukavice zoderiem skôr ako je  uvedená životnosť v zozname OOPP“? Samozrejme zamestnávateľ je povinný ich nahradiť.

Výber konkrétneho typu OOPP

Na samotnom výbere OOPP je zamestnávateľ povinný spolupracovať so zamestnancami resp. zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť  tz. predložiť podklady a poskytnúť primeraný čas na vyjadrenie sa k daným OOPP. Potrebujete pomôcť s výberom OOPP? Kontaktujte nás.

Správne používanie OOPP

Mnohokrát sa stáva, že zamestnanec používa OOPP, avšak nevhodným spôsobom, čo znižuje účinnosť OOPP. Spolu s prevzatím OOPP je zamestnávateľ tiež povinný zamestnanca oboznámiť so správnym spôsobom používania.

Po splnení všetkých povinností zamestnávateľa je potom zamestnanec povinný používať pridelené OOPP správnym spôsobom a pri činnostiach ktoré vychádzajú z analýzy rizík.

Kontrola používanie OOPP

Zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať od zamestnancov riadne používanie OOPP.

OOPP často obmedzuje zamestnanca pri práci. Je potrebné si však uvedomiť, že OOPP sa poskytuje naozaj až keď nie je možné nebezpečenstvo vylúčiť alebo obmedziť iným spôsobom.

 

 

Zavolajte nám
Návrat hore