Životné prostredie (ŽP)

V posledných rokoch sa čoraz viac do popredia dostáva téma životného prostredia. Aktívny prístup k ochrane životného prostredia je vizitkou moderného podnikania. Je súčasťou spoločenskej zodpovednosti a má mnohé prínosy napr. zlepšenie reputácie, zvyšovanie hodnoty značky, znižovanie nákladov v dôsledku menšieho plytvania, nižšie riziká postihov zo strany regulačných orgánov a mnoho iné.

Ochrana životného prostredia zahŕňa činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia alebo sa toto znečisťovanie alebo poškodzovanie obmedzuje a odstraňuje. Zahŕňa ochranu jeho jednotlivých zložiek alebo konkrétnych ekosystémov a ich vzájomných väzieb, ale aj ochranu životného prostredia ako celku.

Povinnosti podnikateľov by sa dali rozdeliť do troch hlavných oblastí a to:

  • odpadové hospodárstvo (Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch)
  • vodné hospodárstvo (Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách)
  • ochrana ovzdušia (Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší)
V rámci služieb v oblasti životného prostredia Vám ponúkame:
1_evidence
Evidenciu odpadov v evidenčných listoch
2_toxictrash
Vypracovanie identifikačných listov nebezpečných odpadov
3_trash
Vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaním s ním
4_toxTrash
Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade
5_request
Vypracovanie žiadosti v zmysle zákona o odpadoch
7_help
Poradenstvo v oblasti obalového hospodárstva, ochrany vôd a ovzdušia
Prečo si vybrať nás?
3_audit
Kvalita služieb
2_document
Dôslednosť a profesionalita
7_help-2
Individuálny prístup
4_personaudit
Dlhoročné skúsenosti a prax odbore

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Najčastejšie otázky

Odpad je v zmysle zákona o odpadoch definovaný ako hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe, napr. spoločnosť.

Medzi základné povinnosti držiteľa odpadu môžeme zaradiť:

– správne odpad zaradiť podľa Katalógu odpadov,

– zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhu odpadu a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením, alebo nežiaducim únikom

– zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady

– viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a nakladaní s nimi

– zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva

– odovzdať odpady len osobe oprávnenej na nakladať s odpadmi.

Evidenčný list odpadu je v podstate predpísané tlačivo , kde držiteľ odpadu (spoločnosť) vedie evidenciu o množstve odpadu. Evidenciu možno viesť v elektronickej alebo listinnej podobe.

Na účely vedenia evidencií sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov, a teda každý odpad má svoje pridelené katalógové číslo.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ odpadu ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov. U špecifických nebezpečných odpadov (prílohe č. 3 zákona č. 366/2015 Z.z.) sa Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva bez ohľadu na ich množstvo.

Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť napr. výbušnosť, horľavosť, toxicitu a pod. a môže byť nebezpečný pre zdravie osôb alebo životné prostredie.

Nebezpečné odpady musia mať vypracované tzv. ILNO teda identifikačný list nebezpečného odpadu. Je to súbor informácií o danom nebezpečnom odpade ako napr. jeho nebezpečné vlastnosti, opatrenia pri haváriách a požiaroch, prvá pomoc atď. ILNOm musia byť označené obaly, nádrže, kde sa nebezpečné odpady zhromažďujú.

Scroll to Top