Tlakové zariadenia - školenie obsluhy

Fyzická osoba môže obsluhovať určené tlakové zariadenie len na základe dokladu o overení odborných
vedomostí
 vydaného revíznym technikom tlakových zariadení.

Poskytujeme školenie osobám na obsluhu tlakových zariadení v tomto rozsahu:

Sk. Ab1 tlaková nádoba stabilná, ktorá obsahuje nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou
vyššou, ako je ich bod varu pri atmosférickom tlaku (1013,25 hPa) s najvyšším pracovným tlakom vyšším
ako 0,2 MPa, s objemom nad 10 litrov a ktorej súčin objemu technického zariadenia tlakového v litroch a
najvyššieho pracovného tlaku12) v MPa (ďalej len „bezpečnostný súčin“) je väčší ako 20 (200)

Sk. Ab2 tlaková nádoba stabilná obsahuje nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek
teplote, ktorej najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter, a ktorej bezpečnostný
súčin je väčší ako 5 (50)
Napr. VZDUŠNÍK KOMPRESORA, EXPANZNÁ NÁDOBA…

Sk. Bf1, f2, f3 bezpečnostné príslušenstvo tlakových zariadení

Scroll to Top