Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

BOZP patrí k základným a zákonom stanoveným povinnostiam každého zamestnávateľa. Možno ju charakterizovať ako súbor opatrení, zásad, princípov, postojov, správania a aktivít, ktoré pomáhajú eliminovať nepriaznivé dôsledky práce. Pojem „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ je známy aj pod skratkou BOZP, avšak jeho obsah a uplatňovanie sú podstatne širšie, ako naznačuje význam týchto slov. V minulosti bola chápaná len ako prevencia pred úrazmi, zameraná predovšetkým na bezpečnosť technických zariadení a pracovných postupov. Neskôr sa začal klásť dôraz na zdravé pracovné prostredie, ľudský faktor a ochranu zdravia pri práci.

Základné povinnosti zamestnávateľa v tejto oblasti upravuje Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Tento zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.

V rámci služieb v oblasti BOZP Vám ponúkame:
1_peoples
Školenia zamestnancov
3_audit
Evidencia vykonaných školení
4_personaudit
Vypracovanie a vedenie dokumentácie BOZP
3_risk
Identifikáciu a posúdenie rizík
4_person
Vyšetrovanie pracovných úrazov
5_list
Výkon kontrolnej činnosti a identifikáciu nedostatkov, návrh opatrení
6_control
Účasť pri kontrolách a komunikácia s orgánmi štátnej správy
7_help-2
Odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti BOZP
4_personaudit
Koordinátor bezpečnosti na stavenisku

BOZP školenia a kurzy

– Vstupné školenia zamestnancov
– Opakované školenia zamestnancov
– Vstupné školenia vedúcich zamestnancov
– Opakované školenia vedúcich zamestnancov
– Školenia zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť
– Školenia vodičov referentských vozidiel
– Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Základná dokumentácia BOZP

– Riadenie, organizácia a kontrola BOZP, vrátane politiky BOZP
– Postup pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti
– Riadenie a odborná príprava BOZP
– Alkohol a fajčenie v spoločnosti
– Postup pre posudzovanie nebezpečenstiev, ohrození a vyhodnotenie rizík
– Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
– Traumatologický plán
– Ručná manipulácia s bremenami
– Práca so zobrazovacími jednotkami
– Zakázané práce tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám
– Zakázané práce mladistvým zamestnancom
– Prevádzkové poriadky
– Zakázané práce a činnosti

Prečo si vybrať nás?
3_audit
Kvalita služieb
2_document
Dôslednosť a profesionalita
7_help-2
Individuálny prístup
4_personaudit
Dlhoročné skúsenosti a prax v odbore

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Najčastejšie otázky
Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.
Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas.

Áno, v zmysle §21 zákona č. 124/2006 Z.z. je zamestnávateľ povinný zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnostnotechnickú službu buď vlastnými odbornými zamestnancami alebo zmluvne dohodnúť vykonávanie dodávateľským spôsobom s inou fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, alebo právnickou osobou ktoré sú oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej služby.

Áno, každá fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ako aj právnická osoba, ktorá má čo i len jedného zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu, musí mať, okrem iných, zabezpečenú bezpečnostnotechnickú službu.

Áno, každá osoba, ktorá má čo i len jedného zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu. Pod pracovnoprávnym vzťahom je potrebné chápať predovšetkým pracovný pomer, ktorý je typickým pracovným vzťahom, ale aj dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Teda dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov.

V prvom rade ohrozujete svojich zamestnancov, svoje podnikanie, porušujete legislatívne požiadavky a v prípade kontroly zo strany inšpektorátu práce Vám hrozí pokuta. Výška pokuty sa stanovuje podľa závažnosti zistených porušení a môže sa vyšplhať až do sumy 100 000 Eur.

Pracovný úraz je poškodenie zdravia alebo smrť fyzickej osoby spôsobené nezávisle od jej vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov, ktoré zamestnanec zamestnávateľa podľa utrpel pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh, pre plnenie pracovných úloh a pri odvracaní škody hroziacej zamestnávateľovi.

Áno, zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi vznik pracovného úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav. Okrem pracovného úrazu je zamestnanec povinný bezodkladne oznámiť tiež vznik – iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa, – nebezpečnej udalosti, – závažnej priemyselnej havárie.

Zamestnávateľ je povinný po oznámení bezodkladne vykonať potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia. Ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s pracovným úrazom bol spáchaný trestný čin, alebo ide o závažný pracovný úraz stav pracoviska, nemožno meniť do príchodu príslušných vyšetrujúcich orgánov, okrem vykonania nevyhnutných opatrení na ochranu života a zdravia alebo na zabránenie veľkej hospodárskej škody. Ak sa stav pracoviska mení v dôsledku vykonania opatrení, aby sa zabránilo ďalšiemu možnému ohrozeniu života a zdravia alebo veľkej hospodárskej škode, zamestnávateľ je povinný vyhotoviť dokumentáciu o stave pracoviska potrebnú na vyšetrenie príčin vzniku takej udalosti.

Scroll to Top