netmarketer

Používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Mnoho pracovných úrazov má často spoločného menovateľa – nepoužívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Poďme sa bližšie pozrieť ako by to malo fungovať v oblasti ich poskytovania a používania.  Čo to je osobný ochranný pracovný prostriedok (OOPP) ? OOPP je každý prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak používa vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je …

Používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov Read More »

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je prínosom pre vás aj pre firmu

V tomto článku si priblížime prečo je investovanie do BOZP v spoločnosti dôležité. Zamestnanci malých a stredných podnikov (MSP) sú vystavení väčším rizikám než zamestnanci v porovnateľných väčších spoločnostiach. Zo všetkých pracovných úrazov v EÚ pripadá 82 % na MSP. Vo všeobecnosti je to preto, že pre MSP je kontrola rizík náročnejšia. Zamestnávateľ je právne zodpovedný za …

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je prínosom pre vás aj pre firmu Read More »

Zákonné povinnosti v oblasti ochrany pred požiarmi

Aké sú povinnosti podnikateľov v oblasti ochrany pred požiarmi? Základné zákonné povinnosti sú uvedené v zákone č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Môžeme ich rozdeliť do dvoch oblastí: Na účely predchádzania vzniku požiarov je právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba povinná: zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky; zabezpečiť plnenie …

Zákonné povinnosti v oblasti ochrany pred požiarmi Read More »

Všeobecné povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je mnoho predpisov, ktoré definujú povinnosti zamestnávateľov. Základným právnym predpisom je zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. A tu by sme našli aj všeobecné povinnosti zamestnávateľa: Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinnýa) vykonávať opatrenia so zreteľom …

Všeobecné povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP Read More »

Scroll to Top